Forensische zorg

Een alternatief voor cliënten met forensische achtergrond

Forensische zorg: de sociale tussenstap

Wie werkt in een penitentiaire inrichting, forensisch psychiatrische kliniek of in de nachtopvang, weet dat zijn of haar cliënten niet van de ene op de andere dag zelfstandig kunnen wonen. Beschermd wonen is een mooie tussenstap waar extramurale begeleiding nog een stap te ver is. Echter, voor sommige cliënten werken beide zorgvormen niet, waardoor hun rehabilitatie stagneert en terugval of recidive onbedoeld in de hand wordt gewerkt.
LIMOR wil niet dat deze speciale groep tussen wal en schip valt. Ook deze cliënten verdienen alle kans om hun leven weer vorm te geven. Ons alternatief: Doelbewust Wonen. Deze intensieve, integrale ondersteuning vanuit Volledig Pakket Thuis (VPT) verkleint de kans op hospitalisatie en vergroot de kans op zelfredzaamheid, herstel en participatie. En daarbij is iedereen bij gebaat.

 

Gestructureerde ondersteuning

Doelbewust Wonen kent een programmatische aanpak met gestructureerde ondersteuning en een heldere startkwalificatie ten aanzien van de cliënt. Zo heeft deze een actieve, gemotiveerde houding en stelt hij of zij zich begeleidbaar op als het gaat om wonen, leren, werken en sociale integratie. Alle afspraken in het begeleidingsplan worden nagekomen en binnen twaalf maanden heeft de cliënt een zinvolle dagbesteding en een stabiel inkomen. Aan het eind van het traject woont de cliënt zelfstandig, indien nog nodig met minimale hulp. De sleutel tot succes is aandacht voor het oefenen van sociale interactie en voor drie vormen van dag-activering: middels sport worden frustraties gezond verwerkt en zinvol bezig zijn met werk en studie brengt het zelfvertrouwen terug.

 

Intensief, integraal en haalbaar

Het traject van Doelbewust Wonen kan desgewenst al starten in de instelling of kliniek, waardoor de overgang naar zelfredzaamheid en participatie nog vloeiender zal verlopen. De zorg wordt geboden vanuit VPT, waardoor intensieve, integrale ondersteuning mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning en begeleiding op het gebied van huishoudelijke taken en voeding, maar ook aan budgetbeheer en bewindsvoering.Het kleinschalige en/of individuele karakter van Doelbewust Wonen maakt dat begeleiding makkelijk is te realiseren. Onze begeleiders zijn 24/7 bereikbaar voor zowel de cliënt als voor diens woonomgeving. Waar sprake is van behandeling, doen we dat niet zelf en werken we samen met de behandelende organisatie(s).

 

Interesse? Meer weten? Neem vooral contact met ons op!
 

Contact