Harm reduction

Vijfde kernprincipe Housing First

Plus

Bij harm reduction ligt de nadruk op het beperken van negatieve gezondheids-, sociale en economische effecten van het gebruik van middelen, zonder per definitie het gebruik zelf terug te dringen.


We passen de harm reduction-benadering toe bij schadelijk gedrag gerelateerd aan alcohol- en drugsgebruik, maar ook gerelateerd aan onbehandelde psychiatrische symptomen. 

Harm reduction hanteert een holistische aanpak. Er wordt naar de gehele context gekeken in plaats van naar de verschillende hulpvragen afzonderlijk. Problematisch drugs- of alcoholgebruik kan het resultaat zijn van andere hulpvragen en kan daarnaast mogelijk andere hulpvragen compliceren of vergroten. Om die reden is het niet wenselijk dat bijvoorbeeld drugsgebruik geïsoleerd wordt behandeld of aangepakt. We bekijken problemen altijd in relatie tot andere ondersteuningsbehoeften, eigenschappen en gedrag. 

 

Gebruik beheersen

Het doel van harm reduction is dus niet om te stoppen met drugs- of alcoholgebruik. De eerste stap is om de schade die iemand ervaart te reduceren en het gebruik te beheersen. Doordat iemandz elf ervaart wat de voordelen van verminderd gebruik zijn kan de aanpak deelnemers aanmoedigen om het gebruik te beperken en in het meest gunstige geval om te stoppen. Harm reduction is daarmee bewezen effectiever voor dakloze mesnen met een intensieve en complexe hulpvraag dan hulpverleningsaanbod gebaseerd op onthouding of detox.

Stap voor stap bekijken we samen met de deelnemer wat er nodig is om de regie over het leven terug te pakken. Harm reduction geeft mensen de kans om schadelijk gebruik van middelen op hun eigen tempo te leren beheersen. Niemand wordt gedwongen te stoppen of stappen te zetten waar hij of zij nog niet aan toe is. Deze keuzevrijheid is van groot belang. 

Doordat mensen inzicht krijgen in de consequenties van het middelengebruik of het problematische gedrag en reële mogelijkheden voor verbetering zien, ontstaat er een intrinsieke motivatie om stappen te zetten. Juist dat is een belangrijk onderdeel van Housing First. Mensen krijgen de kans om regie te nemen over het gebruik of gedrag en kunnen daarmee de controle over hun leven terugpakken binnen voor hen haalbare kaders. Dit draagt bij aan het herstel van de menselijke waardigheid en vergroot de kwaliteit van leven.  

> Housing First: alles begint met een huis

Plus
Housing First Gids

LIMOR heeft het initatief genomen om de Housing First Gids naar de Nederlandse context te vertalen. De gids is tot stand gekomen met ondersteuning van het ministerie van VWS, Federatie Opvang en The Housing First Europe Hub. De gids geeft een introductie tot Housing First, een beschrijving van de kernprincipes en beschrijft daarnaast hoe ondersteuning en huisvesting gerealiseerd kunnen worden. 

Download hier de Housing First Gids Nederland