Actieve betrokkenheid zonder dwang

Zesde kernprincipe Housing First

Plus

We stimuleren mensen die wij ondersteunen om op een constructieve manier naar zichzelf te kijken. Door op een positieve wijze zelfreflectie te stimuleren kunnen mensen zelf gedragspatronen herkennen die het doorbreken van het dakloze leven in de weg kunnen staan.

 

Dat geeft inzicht in welke stappen noodzakelijk zijn op weg naar een beter leven. Zo krijgen deelnemers een realistisch perspectief op verbeteringen in gezondheid, welzijn, sociale integratie en de algehele kwaliteit van leven. 

 

Compassie en vertrouwen

Om mensen zover te krijgen dat ze zich inzetten voor de hulp die ze nodig hebben promoten we actief en doorlopend dat ondersteuning, behandeling en advies altijd beschikbaar is. We maken Housing First laagdrempelig en streven er naar om iedereen vanaf het eerste moment het gevoel te geven welkom te zijn. We willen dat elke deelnemer vanaf het eerste contact ervaart dat we blij zijn met zijn of haar komst.

 

Mike: "Housing First begeleiders hebben aandacht voor je en ze weten wat er speelt. Ik ben open en zij zijn open naar mij. Het werkt van twee kanten en het is echt heel prettig."

 

Onze begeleiders handelen vanuit compassie en stralen uit dat ze oprecht toegewijd zijn om deelnemers te begeleiden. Zo voelen de mensen die bij ons terecht komen dat er ook voor ze is en dat ze niet aan hun lot overgelaten worden Om deze basis van vertrouwen te kunnen leggen is een warm en respectvol contact tussen de begeleider en de deelnemer noodzakelijk, Dit is het hart van Housing First. 

 

Met Housing First hanteren we een assertieve maar nimmer dwingengde manier van werken. We dreigen bijvoorbeeld niet met sancties wanneer deelnemers hun gedrag niet aanpassen. Ook al zou ander gedrag volgens het team bijdragen aan het welbevinden van de deelnemer. De toegang tot huisvesting, ondersteuning of behandeling zal om een dergelijke reden nooit worden ontzegd. 

 

Gelijke rechten en plichten

Housing First streeft naar normalisatie en wil de onrechtvaardigheid herstellen voor mensen die dakloos zijn geraakt. Daarmee pleiten we voor dezelfde rechten en plichten voor dak- en thuisloze mensen als voor alle andere burgers. Niets meer en niets minder Dit betekent geen bijzondere voorwaarden om toegang te krijgen tot basisrechten. Het betekent tegelijkertijd ook geen uitzonderingen op wat de Nederlandse wet beschouwt als strafbaar gedrag. Bijvoorbeeld gedrag dat schade toebrengt aan een ander. Dit geldt ook als de veiligheid van betrokken hulpverleners in het gedrang komt. Keuzevrijheid en vrijheid van handelen eindigt, waar die voor iedereen eindigt. 

 

> Housing First: alles begint met een huis

Plus
Housing First Gids

LIMOR heeft het initatief genomen om de Housing First Gids naar de Nederlandse context te vertalen. De gids is tot stand gekomen met ondersteuning van het ministerie van VWS, Federatie Opvang en The Housing First Europe Hub. De gids geeft een introductie tot Housing First, een beschrijving van de kernprincipes en beschrijft daarnaast hoe ondersteuning en huisvesting gerealiseerd kunnen worden. 

 

Download hier de Housing First Gids Nederland