LIMORkwaliteit

Plus

Beter waar het beter kan

LIMOR is een HKZ-gecertificeerde organisatie die voortdurend bezig is de zorg aan haar cliënten te verbeteren en haar organisatie doelmatiger in te richten. We hanteren een helder kwaliteitsbeleid en hebben hiervoor diverse instrumenten tot onze beschikking. Onze HKZ-certificering is onlangs weer verlengd tot en met 2022.

Cliënttevredenheid

In 2019 zijn we met een cliëntervaring-onderzoek gestart met behulp van 'De menselijke maat'. Een wetenschappelijk onderbouwde en effectief gebleken methodiek. Gemiddeld wordt een 8.5 gegeven voor de begeleiding die LIMOR biedt. Bijna alle respondenten (92%) geven aan het gevoel te hebben dat zij door de hulp van LIMOR verder geholpen worden. Een resultaat waar we trots op zijn! De resultaten worden geanalyseerd en ingezet om onze kwaliteit van zorg en de beleving van zowel cliënten als medewerkers te blijven verbeteren.

Medewerkerstevredenheid

HPO staat voor High Performance Organization en geeft inzicht in de sterke kanten en het verbeterpotentieel van een organisatie. Volgens de uitkomst van een in 2012 gehouden HPO-diagnose scoorden we hoger dan het gemiddelde van vergelijkbare zorginstellingen (6.9) maar mochten we ons nog geen HPO-organisatie noemen. In 2015 is een nieuwe meting uitgevoerd en scoorden we een 7.4! Een lichte stijging ten opzichte van de eerdere meting, maar het HPO center noemt dit een knappe prestatie gezien de context waarin onze organisatie zich bevindt: ondanks alle externe ontwikkelingen behalen we toch de norm met een stijging van circa 0,2 punt per jaar. Daar zijn we best een beetje trots op!

Meldcode 

LIMOR werkt met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is een wettelijke verplichting voor LIMOR. Dat houdt in dat wanneer begeleiders van LIMOR vermoedens of signalen hebben van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, de begeleider verplicht is hier melding van te maken bij de aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van LIMOR. De aandachtsfunctionaris maakt vervolgens melding bij Veilig Thuis. Voordat de aandachtsfunctionaris dit doet, wordt altijd de Meldcode doorlopen. In de Meldcode is een afwegingskader opgenomen waarin we afwegen of melden bij Veilig Thuis noodzakelijk is. We proberen op deze manier zo zorgvuldig mogelijk te handelen. 
 
Ook staat transparantie hoog in het vaandel. De begeleider probeert zo transparant mogelijk te zijn naar de cliënt over de signalen en vermoedens die de begeleider heeft en de stappen die ondernomen moeten worden.