LIMORkwaliteit

Plus

Beter waar het beter kan

LIMOR is een HKZ-gecertificeerde organisatie die voortdurend bezig is de zorg aan haar cliënten te verbeteren en haar organisatie doelmatiger in te richten. We hanteren een helder kwaliteitsbeleid en hebben hiervoor diverse instrumenten tot onze beschikking. Onze HKZ-certificering is onlangs weer verlengd tot en met 2025.

Cliënttevredenheid

LIMOR meet de cliënttevredenheid en de invloed van de begeleiding op het herstel, met behulp van een wetenschappelijk onderbouwde en effectief gebleken methodiek: 'de Menselijke Maat'. Het welbevinden wordt volgens De Menselijke Maat gedefinieerd aan de hand van drie psychologische basisbehoeften: autonomie, competentie en verbondenheid. Middels vragenlijsten worden deze drie basisbehoeften door cliënten gescoord. 

Uit het afgenomen cliëntervaringsonderzoek in 2023 blijkt dat cliënten de begeleiding van LIMOR waarderen met maar liefst een 8,4. Een resultaat waar we trots op zijn! Cliënten geven aan goed geholpen te worden en resultaten te boeken door de begeleiding. Ook voelen zij zich gehoord en gezien en ervaren ze de begeleiders als betrokken en begripvol, blijkt uit onderzoek. 

De resultaten worden geanalyseerd en ingezet om onze kwaliteit van zorg en de beleving van zowel cliënten als medewerkers te blijven verbeteren.

 
Meldcode 

LIMOR werkt met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is een wettelijke verplichting voor LIMOR. Dat houdt in dat wanneer begeleiders van LIMOR vermoedens of signalen hebben van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, de begeleider verplicht is hier melding van te maken bij de aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van LIMOR. De aandachtsfunctionaris maakt vervolgens melding bij Veilig Thuis. Voordat de aandachtsfunctionaris dit doet, wordt altijd de Meldcode doorlopen. In de Meldcode is een afwegingskader opgenomen waarin we afwegen of melden bij Veilig Thuis noodzakelijk is. We proberen op deze manier zo zorgvuldig mogelijk te handelen. 
 
Ook staat transparantie hoog in het vaandel. De begeleider probeert zo transparant mogelijk te zijn naar de cliënt over de signalen en vermoedens die de begeleider heeft en de stappen die ondernomen moeten worden.