Algemeen

Nieuwsbericht wordt weergegeven op alle pagina's (Nieuws, homepage & regio)

Wat wij als zorgaanbieders belangrijk vinden voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid? Dat lees je in dit pamflet dat wij, samen met Anton Constandse en Fonteynenburg naar alle fractievoorzitters van politieke partijen in de gemeenten binnen de regio Haaglanden hebben verstuurd. Wie maakt het verschil? Kijk eens met de ogen van kwetsbare burgers naar de standpunten van de partijen in jouw gemeente als je stemt op 16 maart.


Voor iedereen een plek in de samenleving 

De coronacrisis heeft de kloof in de samenleving zichtbaar gemaakt en vergroot. Het is nu des te belangrijker om te zorgen voor een goede plek in de samenleving voor iedereen, in het bijzonder voor inwoners met psychische kwetsbaarheden. 

 

 • Een psychische aandoening is vaak complex en vraagt om een brede ondersteuning 

  Biedt ondersteuning vanuit een holistisch mensbeeld waarbij naar alle levensgebieden gekeken wordt vanuit positieve gezondheid*; zowel bij praktische zaken zoals financiën, dagstructuur, huishouden of werk, als bij het vergroten van zelfvertrouwen, persoonlijke groei, eigenwaarde en sociale vaardigheden. De ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen vraagt om een integrale aanpak in de wijk. Een aanpak die de individuele organisaties overstijgt, uitgaat van het herstelvermogen van inwoners en ook informele netwerken en ervaringsdeskundigen betrekt.

 • Mensen willen meedoen! 

  Zet in op inclusieve wijken door meer samenwerking, voldoende participatie aanbod en laagdrempelige voorzieningen. Versimpel regels rond bijstand en (vrijwilligers)werk, faciliteer beschut werk.


*het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. 


Persoonlijke omstandigheden moeten leidend zijn voor beschikkingen 

Wat heeft een inwoner nodig voor zijn herstel? Het gaat om maatwerk waarbij de persoonlijke omstandigheden van iemand leidend zijn, niet de regels of de financiën.  
Zet het perspectief en zet de behoefte van kwetsbare mensen centraal. Als samenleving hebben wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid om mensen die al dan niet tijdelijk hun leven niet op de rit hebben door psychische problemen optimaal te ondersteunen in hun herstel. 

 

 • Iedereen kan op een gegeven ogenblik ondersteuning nodig hebben.  

  Een psychische aandoening komt voor in alle lagen van de bevolking. Inwoners met een ernstige psychische aandoening hebben het recht om in de maatschappij hun weg (terug) te vinden. Zorg dat alle inwoners de juiste ondersteuning, in de juiste mate en op de juiste plek krijgen.  

 • Geen enkele inwoner mag de dupe worden van hiaten in de afspraken tussen gemeenten.  

  Laat een cliënt niet de dupe worden van administratieve regels als het beter voor hem of haar is om in een andere woonplaats te wonen. 

 • Vroegtijdige herkenning van problemen bij inwoners kan grotere problemen voorkomen. 

  Voorkom erger door stevig in te zetten op vroegtijdige herkenning van en begeleiding bij problemen (zoals huurachterstanden, huisuitzettingen of GGZ-problematiek). Werk daarbij samen met zorginstellingen zoals GGZ-organisaties, woningcorporaties en anderen zoals wijkteams die signalen kunnen opvangen. 

 • Inwoners kunnen problemen ervaren door overgangen in het stelsel.

  Zorg voor vloeiende overgangen, bijvoorbeeld voor jongeren vanaf hun 18ejaar of voor mensen die vanuit een forensische instelling en een indicatievanuitde Dienst Justitiële Inrichtingen in de WMOkomen. Of voor mensen die voldoende hersteld zijn om vanuit Wlz terug te kerennaar de WMO.

 • Laat de professionals weer doen waar ze goed in zijn; cliënten ondersteunen bij hun herstel.

  Werk vanuit vertrouwen en verminder de administratieve last, zodat medewerkers meer tijd kunnen besteden aan cliënten. Laat de uitvoering over aan de aanbieders.  

 
Het recht op wonen is een mensenrecht 

Wonen is een mensenrecht, zo simpel is het. Herstel van mensen met psychische kwetsbaarheden   kan pas beginnen als ze een thuis hebben. Maak van wonen in uw gemeente daarom een prioriteit.

 

 • Een goed en veilig thuis is voor kwetsbare inwoners extra belangrijk. 

  Realiseer voldoende betaalbare woningen in alle wijken van de gemeente en zorg voor een goede verdeling van de beschikbare woningen. Maak afspraken over tenminste 30 % sociale woningen bij nieuwbouw, waarvan minimaal 30 % voor kwetsbare doelgroepen.  
  Zet in op realisatie binnen twee jaar. Maak samenwonen voor niet-partners eenvoudiger.  
  Ga met ons, als zorgaanbieders, in gesprek over wat er nodig is. 

 • Thuis (blijven) wonen is niet voor iedereen weggelegd.  

  Tijdelijk in een beschermde woonlocatie wonen moet mogelijk blijven, ook na de overgang naar de Wlz, voor een deel van de inwoners die beschermd wonen.  
  De maatschappij moet erop kunnen vertrouwen dat inwoners met een psychische kwetsbaarheid goed begeleid worden. Zorg voor voldoende  capaciteit voor beschermd wonen, maar ook voor beschermd thuis/begeleid wonen in uw gemeente. Realiseer ook woonruimte met flexibele/ tijdelijke voorzieningen om dak- en thuisloosheid te voorkomen. 

 • Kleinschalige woonvormen hebben een gunstige invloed op herstel en sociale inclusie van inwoners.  

  Stimuleer kleinschalige woonvormen in de wijken van de gemeente met een toereikende financiering.  

 • Huisuitzettingen verergeren problemen. 

  Voorkom huisuitzettingen door afspraken te maken met woningcorporaties.  
  Door het scheiden van Wonen en Zorg krijgen cliënten intensieve ondersteuning in hun eigen omgeving. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het betalen van de huur. Mocht niet worden voldaan aan de betaling, zorg dan voor de juiste ondersteuning in plaats van een huisuitzetting.  

Delen: 

Uit een recent afgenomen cliëntervaringsonderzoek blijkt dat cliënten de begeleiding van LIMOR waarderen met maar liefst een 8,6. Iets waar we erg trots op zijn! Het onderzoek is afgenomen middels de methodiek De Menselijke Maat en gaat over de vraag wat de invloed van onze begeleiding is op het herstel van cliënten – en daarmee op hun tevredenheid. Aart van Walstijn, bestuurder: "Dat we tijdens corona, een tijd die zwaar is voor zowel cliënten als collega’s, toch zo’n mooi cijfer mogen halen is een groot compliment waard!"


Cliënten voelen zich gehoord en gezien

Aan cliënten is gevraagd welk cijfer zij de begeleiding van LIMOR geven, van 0 (heel slechte begeleiding) tot 10 (uitstekende begeleiding). De cliënten die een voldoende hebben gegeven (cijfer 6 of hoger) geven onder meer aan tevreden te zijn omdat ze goed geholpen zijn en resultaten boeken door de begeleiding. Cliënten voelen zich gehoord en gezien en de begeleiders worden als betrokken en begripvol ervaren. 

Scores op basisbehoeften

De Menselijke Maat definieert welbevinden aan de hand van drie psychologische basisbehoeften: autonomie, competentie en verbondenheid. LIMOR scoort op autonomie 92%, op competentie 85% en op verbondenheid 53%. Alle drie gebieden laten een toename zien ten opzichte van het onderzoek dat in 2019 afgenomen is. 

Leren van de uitkomsten

We zijn trots op de uitslag, maar natuurlijk hebben en houden we aandacht voor de ontwikkel- en verbeterpunten zodat we kwalitatief hoogwaardige zorg aan onze cliënten kunnen blijven geven. 

Delen: 
Plus

Na jaren van dakloosheid ontvangt de eerste deelnemer van Housing First in regio Holland Rijnland op donderdag 25 november 2021 de sleutel van zijn eigen huis. Zijn huurwoning in Alphen aan den Rijn ontvangt hij via Housing First van LIMOR. Met de sleutel van het eerste huis is Housing First in de regio Holland Rijnland officieel van start gegaan.


“Ik ben heel dankbaar voor deze kans en samenwerking,” zegt hij glunderend terwijl hij zijn sleutel in ontvangst neemt. Eindelijk een eigen plek waar hij zich kan terugtrekken en zijn familie kan ontvangen. Wat voor vele mensen zo gewoon is, is voor mensen zonder vaste verblijfplaats vaak onbereikbaar. Kimberley, begeleider bij LIMOR: “Dat wij hem mogen ondersteunen in het terugkrijgen van deze basisbehoeften waar iedereen recht op heeft, vind ik heel dankbaar werk.”

 

Samenwerking in de strijd tegen dakloosheid

Met Housing First streeft LIMOR in de regio naar het succesvol beëindigen van dakloosheid in de regio. Housing First in regio Holland Rijnland is een samenwerking tussen LIMOR, de gemeenten in de regio Holland Rijnland en o.a. woningcorporatie Woonforte. Woonforte biedt de woningen aan LIMOR. De deelnemers huren de woning wel zelf direct bij Woonforte. De deelnemers worden door LIMOR intensief begeleid en krijgen ondersteuning op verschillende leefgebieden. 
Vertrouwen in het verder oplossen van dakloosheid
LIMOR heeft alle vertrouwen in de samenwerking met de gemeente en de woningcorporatie en hoopt Housing First in de regio Holland-Rijnland in de toekomst verder uit te breiden om zo nog meer mensen zonder eigen (t)huis te helpen aan een huis en te begeleiden naar een zelfredzaam bestaan. 

 

Over Housing First bij LIMOR

Met Housing First biedt LIMOR woonruimte als beginpunt in plaats van als einddoel. We starten direct met een woning. Dat stelt mensen in staat om meteen een leven op te bouwen zoals ze dat zelf willen. Met deze onvoorwaardelijke manier van ondersteunen doorbreken we de jarenlange traditie waarbij dakloze mensen eerst aan allerlei voorwaarden moeten voldoen, voordat zij een eigen plek krijgen.

We streven met Housing First naar het succesvol beëindigen van dakloosheid. De ondersteuning die we bieden richt zich daarmee op drie met elkaar samenhangende doelen:
•    leveren en behoud van huisvesting;
•    verbeteren van gezondheid en welzijn;
•    bevorderen van sociale integratie.

 

Ook aan de slag met Housing First?

Wij kunnen helpen! Klik hier voor meer informatie of neem contact met ons op. Dat kan telefonisch: 085 – 485 6000 of per e-mail: housingfirst@limor.nl

Delen: 
Plus


2020 is zondermeer een bijzonder jaar. Door de uitbraak van COVID-19 lijkt de wereld te wankelen en de vaste grond onder onze voeten weg te zakken. Alles wat zeker lijkt is ineens onzeker en oude patronen worden vervangen door nieuwe. In deze ‘doorgedraaide’ wereld zet LIMOR alles op alles om de zorg aan de kwetsbare medemens voort te zetten. Met succes! Nieuwe stappen worden gezet en bevlogen initiatieven genomen. We vangen op, pakken aan én laten weer los. Wat de omstandigheden ook zijn, voor ons staan onze cliënten altijd voorop. LIMOR draait door! 

 

Lees over bevlogen initiatieven van onze medewerkers en mooie interviews met cliënten in ons jaarbericht 2020.

Delen: 
Plus

Op 1 mei is een nieuw samenwerkingsverband voor zorg en welzijn in Zoetermeer gestart; inZet. Deze nieuwe organisatie bestaat uit negen zorg- en welzijnsaanbieders in Zoetermeer die samen verantwoordelijk zijn voor het leveren van hulp- en ondersteuning in een wijk. Zij krijgen daarvoor ook samen een budget. Hiermee worden inwoners vanaf 18 jaar die hulp of ondersteuning nodig hebben - via één duidelijke ingang - beter en sneller geholpen.


Wethouder Ingeborg ter Laak van Zorg en Welzijn: “Op elk moment in je leven kun je iets meemaken waarbij je vragen hebt, waar je zelf niet uitkomt of waarbij je even behoefte hebt aan een luisterend oor of juist hele praktische ondersteuning. Dan is het fijn dat er een plek is waar professionals je goed en snel verder kunnen helpen. En die plek is er nu, in het hart van elke Zoetermeerse wijk, oftewel: inZet.”

inZet is de plek

inZet verbindt professionals, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, mantelzorgers en inwoners in de wijk met elkaar. Inwoners die een vraag hebben, hulp of ondersteuning nodig hebben, willen meewerken, meedoen of gewoon even onder de mensen willen zijn: inZet is de plek. Praten, luisteren, elkaar helpen en samen oplossingen zoeken, daar draait het om. 

De juiste ondersteuning altijd dichtbij 

De negen organisaties waren allemaal al actief in Zoetermeer en zijn daardoor goed op de hoogte van de Zoetermeerse samenleving. Nieuw is dat inZet nu één centrale organisatie vormt voor inwoners met een hulpvraag. “In Zoetermeer waren er voorheen meer dan 100 organisaties betrokken bij het helpen van inwoners met een hulp- of ondersteuningsvraag”, zegt wethouder Ter Laak, “Door de vele organisaties was het voor inwoners vaak onduidelijk bij wie ze moesten zijn voor welk soort ondersteuning. Met inZet is de juiste ondersteuning nu altijd dichtbij.”  De ondersteuners zijn te vinden op zes inlooplocaties in het hart van de wijken en via één website en één telefoonnummer. Alle ondersteuners en veel vrijwilligers werken nauw samen binnen inZet. Iedere inwoner met één of meer hulpvragen krijgt de ondersteuning die het beste past bij zijn/haar situatie en behoefte. Voor bepaalde specifieke specialismes werkt inZet samen met een aantal vaste partners in Zoetermeer.

Over inZet

inZet is een samenwerkingsverband van Fonteynenburg, impegno, Kwadraad Maatschappelijk Werk, LIMOR, MEE Zuid-Holland-Noord, Palet Welzijn, Stichting Piëzo, Vierstroom Zorg Thuis en WMO Maatwerk.

Bestaande klanten

Inwoners van Zoetermeer die zorg en ondersteuning ontvingen via de gemeente of een specifieke zorg- of welzijnsorganisatie zijn per brief op de hoogte gesteld. Inwoners worden ruim voor het aflopen van hun indicatie persoonlijk benaderd over wat de nieuwe samenwerking voor hen betekent. 
 

Delen: 
Plus

In het Vechtdal zijn een aantal organisaties samen gestart met een bijzonder project voor huisvesting van langdurig daklozen. Het gaat om mensen die te maken hebben met complexe problematiek waarvoor maatwerk nodig is. De drie organisaties (Leger des Heils, LIMOR en RIBW Overijssel) beginnen daarom in samenwerking met woningcorporatie Vechtdal Wonen, woonstichting VechtHorst en met de gemeenten Hardenberg, Dalfsen en Ommen, met Housing First Vechtdal. Op donderdag 4 maart hebben de partners (digitaal) het convenant ondertekend.


Een eigen, veilige plek is een basisbehoefte die iedereen heeft. Niet iedereen lukt het om deze basisbehoefte vorm te geven. Wonen lijkt dan een te grote opgave met langdurige dakloosheid als gevolg. Volgens Housing First moet een dakloze inwoner op de eerste plaats krijgen wat hij het meest ontbeert: een dak boven zijn hoofd. Dat moet zorgen voor een stabiele woonsituatie. Daarna krijgt de bewoner de kans om meer zelfredzaam te worden. Housing First is een bewezen effectieve aanpak in de strijd tegen dakloosheid en het voorkomen van overlast.


Inwoners met complexe en meervoudige problematiek

Housing First Vechtdal is voor er voor mensen die langdurig in de opvang verblijven, buitenslapen of geconfronteerd worden met een regelmatig terugkerende vorm van dakloosheid en die onvoldoende aansluiting vinden bij wat in opvangvoorzieningen wordt aangeboden. Het gaat daarbij om dakloze inwoners van wie verwacht wordt dat ze (met begeleiding) in staat zijn om zelfstandig te wonen. Daarnaast kan het gaan om andere doelgroepen, zoals mensen die tijdelijk op een camping wonen of mensen de uitstromen uit een beschermde woonvoorziening. De samenwerkingspartijen zoeken naar een goede koppeling op basis van de onderliggende problematiek tussen de dakloze inwoners en de deelnemende organisaties.


Periode van drie jaar

Het convenant loopt voor de duur van tenminste drie jaar. In die periode stelt Vechtdal Wonen jaarlijks vier woningen in de gemeenten Hardenberg en Ommen beschikbaar. Woonstichting VechtHorst stelt jaarlijks twee woningen in de gemeente Dalfsen beschikbaar.

 

Delen: 
Plus

Zaterdag 10 oktober is Wereld Daklozendag, een dag waarop wereldwijd extra aandacht wordt gevraagd voor dakloze mensen. Bij LIMOR zetten we ons dagelijks in voor de aanpak van dakloosheid. Met Housing First bieden we mensen, na jarenlang op straat te hebben geleefd, een woning én de ondersteuning op maat die nodig is om weer een waardig leven te kunnen leiden zoals zij dat willen. 

 

Onze ondersteuners bereiken prachtige resultaten met de Housing First deelnemers, al zeggen we het zelf ;) We zijn trots op ze! Ook op Daisy, trajectondersteuner Housing First in Den Haag. Daisy deelt hieronder haar belevenissen als trajectondersteuner binnen Housing First. Vandaag staat er geen huisbezoek op de planning, maar bezoekt ze samen met Remco (deelnemer HF traject) de plekken in het bos waar hij verbleef tijdens zijn dakloze bestaan. 

 

Daisy: “Iedere deelnemer heeft zijn eigen verhaal. Zo ook Remco. Hij heeft sinds enige tijd zijn eigen woning, maar verbleef daarvoor 12 jaren in het bos. Hij vertelt graag over deze periode en benadrukt altijd hoe mooi het is om in de natuur te verblijven. Vandaag is de dag om dit met eigen ogen te zien en zijn verhalen erbij te horen."

 

Band creëren met deelnemer 

Binnen Housing First werken we met de persoonsgerichte benadering, waarbij het belangrijk is om een band met de deelnemer te creëren. Niet alleen om die reden ga ik met Remco mee, maar ik ben ook gewoon heel nieuwsgierig; hoe besteedde hij zijn tijd in het bos? Waar haalde hij zijn eten vandaan? Ik wil iets dichter bij zijn leefwereld komen. Het is namelijk best lastig voor te stellen dat iemand zoveel jaar dak- en thuisloos is geweest en tóch met zoveel passie kan vertellen over die tijd.


Tent inruilen voor bed

Als we aankomen bij de plek in het bos waar Remco lange tijd heeft geleefd, vertelt hij destijds wekenlang bezig geweest te zijn met het afschermen van zijn verblijfplaats. Om zo weinig mogelijk op te vallen, verborg hij zijn tent onder hout en takken. De restanten hiervan zijn inderdaad nog goed te zien. Ik bedenk me dat deze plek jarenlang zijn veilige, vaste stekkie was. In het begin was een eigen woning dan ook erg wennen voor hem. Zo had hij in de woonkamer zijn tent opgezet en sliep daar eerst ook. De tent staat er nog steeds, maar inmiddels slaapt hij in een bed. 

 

“Terwijl ik in het bos sta, word ik even stil. Ik besef me dat je het leven zelf kleur moet geven, ook al zijn de omstandigheden niet ideaal.”
- Daisy Kortekaas, trajectondersteuner Housing First Den Haag.

Onze aanpak Housing First is mensgericht

Niet alleen als persoon voel ik me verrijkt door dit contact. Ik besef me dat je het leven zelf kleur moet geven. Maar ook in het begeleidingstraject brengt de persoonlijke benadering zoveel goeds. Door de Housing First training die ik eerder heb gevolgd, leer je ‘out of the box’ te denken; hoe benader je iemand, hoe zorg je voor de aansluiting? Voor mij is dat vooral richten op ‘het mens zijn’. Ik ben dan wel de professional, maar zo stel ik me tegenover de deelnemer niet op. 

Remco en ik hebben op deze middag hele andere gesprekken en het brengt ons dichter bij elkaar. Voordat we weer vertrekken, genieten we beide nog even van de mooie omgeving om ons heen. En ik? Ik neem me voor om voortaan meer te genieten van de kleine dingen.

Meer weten over Housing First? 

Heb je vragen of behoefte aan meer informatie over Housing First? We denken graag met je mee en zijn beschikbaar om te adviseren, begeleiden en trainen bij implementatie van Housing First. Klik hier voor meer informatie of neem contact met ons op. Dat kan telefonisch: 085 – 485 6000 of per e-mail: housingfirst@limor.nl 

Delen: 
Plus

Door het wegvallen van de financiering zijn wij helaas genoodzaakt het woonproject Convident in Zwolle te annuleren. Convident is een innovatief woonproject in de stad Zwolle waarbij 8 studenten samenwonen met 7 cliënten van LIMOR. Het project is een samenwerking van LIMOR met Gemeente Zwolle, deltaWonen en SSH. Met alle partijen is overeengekomen dat het woonproject Convident, door terugtrekken van de benodigde financiering, momenteel geen doorgang kan vinden. 


Vertrouwen in unieke woonvorm in toekomst

LIMOR heeft nog steeds alle vertrouwen in deze unieke woonvorm en kijkt terug op een goede samenwerking. We hopen het woonproject, in deze of andere vorm, in de toekomst alsnog te kunnen voortzetten.

Over Convident

Convident is een innovatief woonproject waarbij 7 studenten samenwonen met 7 cliënten van LIMOR. Met elkaar vormen zij een community. Voor mensen die uit detentie komen kan de overgang naar buiten erg groot zijn. Door gedetineerden in de laatste fase van detentie, ex-gedetineerden (met toezicht) en cliënten met toezicht te laten samenwonen met mensen zonder strafblad, kunnen zij geïnspireerd raken om een nieuwe start te maken. 

Ontmoeten en het leven in de community staat centraal bij Convident. Deelnemers krijgen ondersteuning van ambulante begeleiders. Hierbij wordt altijd zorgvuldig gekeken naar de individuele hulpvraag. Overdag gaan mensen naar hun werk of naar een vorm van dagbesteding. In de avond en in het weekend is er ruimte voor groepsactiviteiten.

 

Delen: 

Aart van Walstijn (1965) is per 1 september a.s. benoemd tot nieuwe bestuurder bij LIMOR. Vanaf 2016 is hij bestuurder bij Stichting Bevolkingsonderzoek Oost in Deventer. Aart van Walstijn volgt vertrekkend bestuurder Dirk Huisman op, die vanaf 2001 deze functie vervult bij LIMOR en per oktober met pensioen gaat. 


Positieve bijdrage voor LIMOR

De Raad van Toezicht heeft in Aart van Walstijn de juiste persoon gevonden om de koers van LIMOR verder te vervullen en vorm te geven. Nyncke Bouma, voorzitter Raad van Toezicht: 

“We zijn verheugd met de benoeming van Aart van Walstijn als de nieuwe bestuurder van LIMOR. Aart heeft in zijn loopbaan gewerkt voor en met mensen die gebruik maken van voorzieningen en diensten zoals maatschappelijke opvang, beschermd wonen, begeleiding thuis en Housing First. Ook het realiseren van kwalitatieve impulsen in de samenwerking met gemeenten en woningcorporaties zal Aart meenemen naar LIMOR. Het verder uitwerken van het landelijke netwerk, positioneren en profileren van de dienstverlening en professionalisering van de bedrijfsvoering zijn vraagstukken waarvan we de overtuiging hebben dat Aart hier een positieve bijdrage aan zal leveren voor LIMOR."

Ik volg mijn hart

Aart van Walstijn: “Met de overstap naar LIMOR volg ik mijn hart. Ik ga de komende jaren graag samen met alle betrokkenen invulling geven aan de maatschappelijke opvang en rehabilitatie voor mensen waarvan ik weet dat LIMOR het verschil maakt èn kan blijven maken. Dat vraagt om het behoud van de betrokken- en bevlogenheid van alle medewerkers en, gelet op alle ontwikkelingen in het sociaal domein, om een wend- en weerbare organisatie. Daarbij is een gezonde bedrijfsvoering belangrijk.”

De Raad van Toezicht dankt Dirk Huisman voor zijn betrokkenheid, bevlogenheid en bereikte resultaten en wenst Aart van Walstijn veel succes toe als nieuwe bestuurder van LIMOR.

Delen: 
Plus

De beleidsdirectie vanuit het programma Forensische Zorg van het Ministerie van Justitie en Veiligheid brachten vandaag een werkbezoek aan LIMOR Housing First. Anders dan anders verliep het bezoek vanwege de coronamaatregelen digitaal. 


Een deelnemer van Housing First LIMOR deelde zijn geweldige ervaringsverhaal waar alle aanwezigen van onder de indruk waren. Ook spraken we met de beleidsdirectie over hoe Housing First binnen LIMOR wordt ingezet voor mensen die forensische zorg krijgen of kregen. Welke ondersteuning nodig is na detentie om terugval te voorkomen. Housing First begint met het bieden van een woning om de dakloosheid op te heffen. Vanuit die basis van veiligheid, privacy, rust en autonomie kan er ruimte komen om te werken aan andere levensterreinen.

Dakloosheid na detentie vergroot kans op recidive

Een aanzienlijk deel van de gedetineerden, voornamelijk veelplegers, zijn voorafgaand aan detentie dakloos. Ook is bij zeker de helft sprake van verslaving. Bovendien zien we ook na detentie zien we geregeld dakloosheid ontstaan, waardoor ook de kans op recidive groot is. Er lijkt sprake te zijn van een vicieuze cirkel van dakloosheid-verslaving-criminaliteit die in willekeurige volgorde kan zijn ontstaan, maar elkaar versterkt en in stand houdt. Housing First doorbreekt dat patroon. Door te starten met een thuis waar iemand tot rust kan komen en kan werken aan herstel. Samen met een vaste ondersteuner die langdurig betrokken blijft.

De resultaten onder HF-deelnemers met een forensische achtergrond zijn net zo bemoedigend als bij de overige deelnemers. We weten dus dat Housing First ook voor hen in veel gevallen een goede oplossing is en hopen komende tijd nog veel meer mensen een kans op een beter en veiliger leven te bieden.

Delen: 
Plus

Pagina's