Algemeen

Nieuwsbericht wordt weergegeven op alle pagina's (Nieuws, homepage & regio)
Convident is een innovatief woonproject waarbij 8 studenten samenwonen met 7 cliënten van LIMOR. Met elkaar vormen zij een community waarin het prettig wonen is. LIMOR onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om Convident op te starten aan het Talentenplein in Zwolle. De direct omwonenden hebben inmiddels een uitnodiging gehad voor een informatieavond. 

 

Voor wie is Convident?

Gedetineerden in de laatste fase van detentie, ex-gedetineerden (met toezicht) en cliënten met toezicht kunnen in aanmerking komen voor deelname aan Convident. De casemanager zorgt samen met een psycholoog voor een zorgvuldige screening. Mensen waarbij sprake is van ernstige geweldsdelicten, zedendelicten of recente of actieve verslavingsproblematiek zijn uitgesloten van deelname aan Convident. 

 

De studenten die willen deelnemen dienen net als de deelnemers een duidelijke motivatie te hebben. Hierbij is het van belang dat ze vooraf nadenken over hoe ze een actieve bijdrage kunnen leveren aan de community. Ook bij de studenten vindt een zorgvuldige screening plaats. Zodat de uiteindelijke community een veilige plek is waarin iedereen prettig kan wonen. 

 

Voordelen van samen wonen

Voor mensen die uit detentie komen kan de overgang naar buiten erg groot zijn. Doordat de studenten op een positieve manier met de toekomst bezig zijn kunnen ze als rolmodel fungeren. Daarnaast biedt het wonen in de community studenten de kans om hun ervaring uit te breiden en daarmee hun leven te verrijken. 

 

In Denemarken wonen studenten en ex-gedetineerden al sinds 1979 succesvol samen in een community. Het revolutionaire project Skejby werd in Aarhus opgestart. Onderzoeksresultaten uit Denemarken laten zien dat de kans op terugval van deelnemers met 21% vermindert ten opzichte van reguliere uitstroom uit de gevangenis. 

 

Convident in Zwolle

Op dit moment onderzoekt LIMOR samen met DeltaWonen of er mogelijkheden zijn om Convident op te starten aan het Talentenplein. De omwonenden zijn uitgenodigd voor een informatieavond en worden zorgvuldig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.


Verder lezen:
Delen: 

Zwolle Actief verbindt al vijf jaar succesvol dak-en thuislozen aan Zwolse ondernemers. Dit vieren zij op 15 november a.s. samen met deelnemers, ondernemers en samenwerkingspartners. Tijdens deze viering spreken o.a. staatssecretaris Paul Blokhuis en wethouder Klaas Sloots over het actuele onderwerp 'Iedereen doet mee'.

 

Van betekenis zijn

Het is voor iedereen goed om deel te nemen aan de maatschappij. Iedereen wil gezien worden en van betekenis zijn. Dat is waar Zwolle Actief in gelooft. Tijdens de feestelijke middag op
15 november vertellen dak-en thuisloze deelnemers graag over hun eigen ervaringen.

 

Discussiepanel

Het succes van Zwolle Actief is ook staatsecretaris Paul Blokhuis niet ontgaan. Samen met wethouder Klaas Sloots, Rina Beers (Federatie Opvang) en Ine Scholten (voorheen consulent re-integratie gemeente Zwolle) neemt hij deel aan het discussiepanel, waarin zij vanuit hun politieke betrokkenheid zullen spreken over het actuele onderwerp ‘Iedereen doet mee’. Paul Blokhuis zal ten slotte ook spreken over het beeld van de toekomst.

 

Aanmelden

Wilt u het succes van Zwolle Actief met ons mee vieren? U bent van harte welkom!

Datum:           vrijdag 15 november 2019.

Locatie:          Raw Stainless aan de Willemsvaart 21, Zwolle.

Tijd:               14.00 tot 18.00 uur.

 

U kunt zich aanmelden via het e-mail adres: marianne@zwolleactief.nl met het onderwerp 'Aanmelding 15 november'.

 

Over Zwolle Actief

De activeringsaanpak van Zwolle Actief is in 2017 onderzocht en als zeer onderscheidend en positief beoordeeld door de onderzoekers van het Verwey-Jonkers instituut. Het rapport ‘Kwalificeren i.p.v. diskwalificeren’ is hier te downloaden.

Zwolle Actief is een samenwerking van Dimence, Leger des Heils , LIMOR, Tactus verslavingszorg, Travers en de RIBW groep Overijssel.
 

Delen: 
Onlangs is aan de bewoners en de begeleiders van woonvoorziening de Mulderij in Hardenberg bekend gemaakt dat de ondersteuning van beschermd wonen  intramuraal wordt omgezet naar beschermd en begeleid wonen in de wijk. Deze verandering sluit goed aan bij de ontwikkelingen die plaatsvinden binnen de maatschappelijke opvang en het beschermd wonen. 


De Mulderij biedt op dit moment plaats aan cliënten met complexe problematiek. Samen met deze cliënten wordt gekeken naar een geschikte nieuwe woonplek en passende ondersteuning. Om de zorgvuldigheid van dit proces te kunnen garanderen wordt er ruim de tijd genomen voor de transitie.  Regiomanager Glenda Huisjes licht aan dagblad de Stentor toe: "Er is geen einddatum gesteld. Zorgvuldigheid staat voorop. We gaan rustig met cliënten kijken naar een alternatief en zullen samen met de corporaties en andere partners moeten optrekken om dit te realiseren.” 
 

Wonen in de wijk

LIMOR vindt het belangrijk om maatwerk te leveren. Met kleinschalig beschermd of begeleid wonen in de wijk kan de best passende zorg geboden worden. Deze manier van ondersteunen sluit daarnaast aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen .

 

Lees het nieuwsbericht in de Stentor

Delen: 
Op woensdag 23 oktober luidde het Leger des Heils de noodklok in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Actualiteitenprogramma BEAU nodigde naar aanleiding daarvan LIMOR-kwartiermaker Housing First, Melanie Schmit uit. Samen met ex-dakloze Gerrie Gelmers, voorzitter van de raad van bestuur van het Leger des Heils, Cornel Vader en wethouder sociale zaken in Den Haag, Bert van Alphen, sprak zij over de daklozenproblematiek en mogelijke oplossingen.

 

Groeiend aantal daklozen

In navolging op de eerdere statistieken die het CBS publiceerde waaruit bleek dat het aantal daklozen de afgelopen 10 jaar verdubbelde, stuurde het Leger des Heils een brandbrief naar de Tweede Kamer. Cornel Vader licht bij het tv-programma Beau toe dat de verwachting bestaat dat het aantal daklozen alleen nog maar meer toe zal nemen. Mede doordat de afgelopen jaren steeds minder tijd en intensiteit van begeleiding mogelijk is, blijkt volgens hem dat het steeds moeilijker wordt om een goede plek voor mensen te verzinnen. 

 

Begin met een huis

Presentator Beau van Erven Dorens vraagt aan Melanie wat volgens haar de ideale oplossing zou zijn. Daarop geeft zij aan dat Housing First werkt: “Voor 8 op de 10 mensen is het een duurzame beëindiging van de dakloze situatie en in sommige gevallen ligt dat percentage nog veel hoger. Housing First gaat uit van onvoorwaardelijke toegang tot huisvesting, puur omdat mensen daar recht op hebben. We beginnen met een huis, want bij een huis begint eigenlijk alles. Vanaf daar kan herstel en sociale integratie weer beginnen en dat geeft toekomstperspectief.”

 

Draagvlak vergroten

Op de vraag van Beau wat we nu praktisch kunnen doen, zodat dakloze mensen deze winter binnen kunnen slapen en we op de lange termijn iets kunnen betekenen antwoordt Cornel Vader: ”We moeten naast elkaar, schouder aan schouder met het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijkrelaties, waar wonen ook onder valt, VWS, sociale zaken, de VNG en de grote steden ervoor zorgen dat die oplossing er komt. Simpele woningen, ombouw van grootschalige complexen in eenvoudige huizen. Dat is echt nodig. En het kan in Nederland.” 

 

De Haagse wethouder Bert van Alphen voegt daaraan toe: “We gaan het aan heel Nederland bekend maken dat dit een probleem is zodat de hele regering zich verantwoordelijk voelt voor deze problematiek.” 

 

Deze bredere strategie om dakloosheid te voorkomen is voor het succes van Housing First van groot belang. Het ontbreekt in Nederland niet aan de kennis maar aan de middelen en het draagvlak. Melanie’s oproep aan het kabinet is dan ook: “Zorg voor betaalbare woningen en voldoende middelen om de juiste begeleiding te bieden.”

 

Kijk de aflevering van BEAU over dakloosheid terug. 

Delen: 
Op 10 oktober 2019, bekend als 'Wereld Daklozendag' publiceert de Housing First Europe Hub het rapport met resultaten van het eerste Europe Housing First onderzoek ooit. In het onderzoek zijn 19 landen onderzocht. Uit de studie blijkt dat Housing First effectief is, maar meer politieke steun nodig heeft om de impact in heel Europa te vergroten.

 

Politieke steun 

Hoewel het onderzoek bewijst dat Housing First effectief is en goede resultaten oplevert blijkt de verspreiding ongelijk over de verschillende Europese landen. 19 landen werden onderzocht: 

 

•    8 landen rapporteren sterke politieke steun;
•    3 landen melden dat de bestaande financiering betrouwbaar is;
•    2 landen geven aan voldoende financiering te hebben
•    15 van de 16 landen waar Housing First operationeel is melden dat er niet genoeg woningen beschikbaar zijn. 8 van deze 15 landen geven aan dat het altijd moeilijk is om huisvesting te vinden.

 

Politieke steun voor Housing First, inclusief voor de integratie ervan in lokale, regionale en nationale strategie is van cruciaal belang voor het verkrijgen van financiering en middelen en daarmee voor het effectief beëindigen van dakloosheid. 

 

LIMOR omarmt Housing First 

Dirk Huisman, Voorzitter raad van toezicht en algemeen directeur LIMOR:

“Housing First gelooft in de kracht van vertrouwen: mensen weten zelf het beste waar ze hulp bij nodig hebben. Dat sluit naadloos aan bij het gedachtegoed van LIMOR. Om een integrale aanpak in heel Nederland te kunnen realiseren is samenwerken cruciaal. De zorg verandert en de samenleving focust steeds meer op zelfredzaamheid en participatie. Juist daarom is de verbinding die Housing First Nederland maakt essentieel. Alleen samen kunnen we de revolutionaire beweging van Housing First de impact geven die het verdient. Het is voor ons niet meer dan logisch dat LIMOR hierbij voorop loopt. Daarom is Melanie Schmit werkzaam als kwartiermaker Housing First binnen LIMOR en zet zij zich in voor meer verbinding als voorzitter van Housing First Nederland." 


Finland laat zien: een nationale aanpak werkt

In Europa is Finland het beste voorbeeld van hoe systematische verandering dakloosheid drastisch kan verminderen. Het is het enige land dat Housing First rapporteert als gangbare aanpak bij dakloosheid op nationaal niveau en het enige land in Europa dat bewezen dakloosheid vermindert. Het onderzoek naar Housing First in Europa onthult de grote kloof tussen Finland en de 18 overige onderzochte landen.

 

Vanuit haar functie als kwartiermaker draagt Melanie Schmit onder andere zorg voor het opschalen van Housing First in meer gemeenten. Daarnaast zet ze zich als voorzitter van Housing First Nederland in om Housing First stevig te positioneren in de publieke sector. 

 

Melanie: “Housing First is de belangrijkste innovatie in de aanpak van dakloosheid van de afgelopen 30 jaar en het enige bewezen effectieve model. We weten dit… en toch, is er (nog) geen nationale strategie om dakloosheid terug te dringen met Housing First als leidend principe. De succeservaring van Finland toont het belang ervan aan. De inzet van Housing First is nu afhankelijk van een bevlogen zorgaanbieder of een welwillende gemeente, er zijn praktijken waarvan het voortbestaan regelmatig onder druk staat. Ongeacht de goede resultaten, moet Housing First steeds bevochten worden, wegens onvoldoende politieke steun en erkenning. Housing First zou onderdeel uit moeten maken van een bredere strategie om dakloosheid duurzaam te beëindigen en te voorkomen.”

 

Lees het volledige rapport of de samenvatting van het onderzoek naar Housing First in Europa uitgevoerd door de Housing First Europe Hub:

Delen: 

Stanley ter Haar mag zich de eerste straatadvocaat van Friesland noemen! Het initiatief komt van Stichting Straatadvocaat Leeuwarden en wordt gefaciliteerd door LIMOR. Op 4 oktober a.s. vindt de officiële aftrap plaats in Leeuwarden. Ook kennismaken met de straatadvocaat? Lees de uitnodiging onderaan dit bericht.

 

Bruggen slaan

Het concept straatadvocaat bestaat al een paar jaar. De eerste waren in de Randstad te vinden. ,,Het belangrijkste kenmerk van de straatadvocaat is zijn onafhankelijkheid”, zegt Ter Haar. ,,Ik werk niet voor een organisatie die overheidsgeld ontvangt en daardoor bepaalde belangen heeft. Ik heb geen financiële belangen en probeer een brug te slaan tussen mijn cliënt en de systeemwereld van instanties als jeugdzorg of de maatschappelijke opvang.”

 

Geen jurist

Hoewel zijn beroepsnaam het tegendeel doet vermoeden is Ter Haar geen jurist. ,,Ik ben sociaal-cultureelwerker, maar de term advocaat wordt gebruikt omdat ik belangen behartig. Bovendien geeft hij iets meer gewicht waardoor bepaalde deuren gemakkelijker open gaan.” Zijn werk kent een outreachend karakter. ,,Ik ken de taal van de straat en dat van kantoor, hiermee kan ik fungeren als bruggenbouwer. Voor mij staan de mensen voorop, ik ben er voor de kwetsbaren die het gevoel hebben dat er niemand naar hen luistert en van het kastje naar de muur worden gestuurd.”

 

Subsidie

Samen met LIMOR is Ter Haar betrokken geweest bij het uitwerken van de subsidieaanvraag. Een startsubsidie is toegekend door ZonMW (De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie). Met dat geld kan het project in ieder geval tot dit najaar door. De stichting Straatadvocaat Leeuwarden is nog op zoek naar structurele financiering voor het project.

 

Officiële aftrap

Op 4 oktober a.s. is de aftrap van de eerste straatadvocaat in Friesland. Wilt u ook kennis komen maken?

Wanneer:             4 oktober 2019
Waar:                   Blokhuispoort, Leeuwarden
Tijd:                     13.00 tot 17.00 uur (voor professionals / netwerkpartners)
 

Het ochtendprogramma is alleen toegankelijk voor cliënten en staat in het teken van ontmoeting en uitwisseling tussen cliënten vanuit het hele land. N.B. We zouden het waarderen als zorgprofessionals hun cliënten zouden willen wijzen op het ochtendprogramma en/of hen mee willen nemen naar het middagprogramma.  

Aanmelden kan via: info@straatadvocaatleeuwarden.nl​. Een week voorafgaand aan de bijeenkomst, ontvangt u het volledige programma.

Delen: 

Om dakloosheid effectief te beëindigen is een innovatieve aanpak nodig. Op 23 augustus 2019 publiceerde Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) dat het aantal daklozen de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld is naar inmiddels 39 duizend. Deze cijfers tonen de urgentie voor een duurzame oplossing.


LIMOR zet zich in voor meer woningen en ondersteuning volgens Housing First. Housing First gaat uit van het mensenrecht op huisvesting. Dat betekent dat mensen eerst onvoorwaardelijk een huis krijgen. Vervolgens zorgen we voor passende ondersteuning voor zo lang als nodig. Deze aanpak is bewezen effectief: maar liefst 8 op de 10 mensen blijkt op de lange termijn stabiel gehuisvest. Om in de benodigde huisvesting te kunnen voorzien is het van belang om naast reguliere woningen ook in creatieve oplossingen te denken. Mogelijkheden hierbij zijn: alternatieve woonvormen zoals tiny houses en het ombouwen van gebouwen die leegstaan.

 

Complexe problematiek

Algemeen directeur LIMOR, Dirk Huisman licht de keuze voor Housing First toe: “Als landelijke instelling voor maatschappelijke ondersteuning en rehabilitatie ondersteunen we mensen met ontzettend veel verschillende levensverhalen verspreid over het hele land. De begeleiding van deze mensen is uitdagend omdat er meestal sprake is van meervoudige problematiek. Zo gaat dakloosheid vaak gepaard met verslaving of psychische problemen. Er bestaan dan ook geen pasklare oplossingen of standdaardprotocollen die voor iedereen succes garanderen. In plaats daarvan is inlevingsvermogen en improvisatie cruciaal.”

 

Samen werken aan oplossingen

Wanneer het te lang duurt voordat er een woning beschikbaar komt bestaat de kans dat problemen zullen escaleren. Daarnaast lopen de maatschappelijke kosten snel op. Dirk Huisman: “Om de woningnood voor mensen met een laag inkomen op te lossen en de toename van dakloosheid te stoppen is een gezamenlijke inspanning van ministeries, woningbouwcorporaties, zorgaanbieders, belangenbehartigers, ervaringsdeskundigen, gemeenten en bedrijven cruciaal. Alleen samen kunnen we de revolutionaire beweging van Housing First de impact geven die het verdient en het tekort aan geschikte huisvesting oplossen. Het is voor ons niet meer dan logisch dat LIMOR hierbij voorop loopt. Als landelijke speler werken wij graag aan een Nederland waar elk mens wordt voorzien in zijn of haar recht op een thuis.”

 

Bewezen effectief

Housing First gelooft in de kracht van vertrouwen: mensen weten zelf het beste waar ze hulp bij nodig hebben. Dat sluit naadloos aan bij het gedachtegoed van LIMOR. Onze professionals denken in oplossingen en kansen. We begeleiden op basis van mogelijkheden en staan voor onvoorwaardelijke steun. Housing First heeft inmiddels ruim bewezen dat de aanpak werkt. Juist vanwege de onvoorwaardelijke steun krijgen deelnemers perspectief op een beter leven en vertrouwen in de toekomst.

Wil je meer weten over onze ondersteuning? Mail naar info@limor.nl of bel naar 085 4856000.
 

Delen: 

Cliënten geven LIMOR gemiddeld maar liefst een 8.5 voor de begeleiding die zij ontvangen. Dit blijkt uit het cliënt-ervaringonderzoek dat LIMOR in mei 2019 uit liet voeren onder al haar cliënten. Met een responspercentage van 47% geeft het onderzoek een goed beeld van de ervaring van cliënten. Bijna alle respondenten (92%) geven aan dat zij, dankzij de hulp van LIMOR, verder geholpen worden in hun herstelproces. 

 

Onderzoek naar duurzaam herstel

Dit jaar is niet alleen de cliënttevredenheid gemeten, maar is er onderzoek gedaan naar de ervaring van cliënten met de begeleiding van LIMOR en in hoeverre de begeleiding leidt tot duurzaam herstel. Deze nieuwe onderzoeksmethode heeft LIMOR uitgevoerd in samenwerking met de Menselijke Maat. In het onderzoek staan drie psychologische basisbehoeften centraal, die nodig zijn om tot herstel te komen: autonomie, competentie en verbondenheid.

 

Gewenst resultaat

De hoge scores op de basisbehoeften ‘autonomie’ (87%) en ‘competentie’ (82%) geven aan dat de begeleidingsmethodiek van LIMOR het gewenste resultaat geeft. De meerderheid van de cliënten (82%) geeft aan dat begeleiders oog hebben voor het maximaal benutten van hun talenten en ontwikkelen van competenties, die nodig zijn voor herstel. De basisbehoefte ‘verbondenheid’ scoort  54%. Door allerlei oorzaken hebben cliënten vaak een beperkt of beschadigd netwerk. Hier zal in de begeleiding meer aandacht voor komen.  

 

Stappen richting herstel

Enkele uitspraken van cliënten over de begeleiding bij LIMOR:

"Je wordt bij LIMOR echt gestimuleerd om naar jezelf te kijken, en je te ontwikkelen en verbeteren."
 

“Ik voel mij gewaardeerd als mens. Er wordt naar mij geluisterd en samen zoeken we naar oplossingen voor eventuele problemen. Zodra blijkt dat iets mij niet zelfstandig lukt, neemt de begeleider het over en probeert het op te lossen.”
 

"LIMOR heeft mij erg goed geholpen met alles. Verhuizen, financiën, verslaving... Ik kan alles bij ze kwijt, ze denken mee en komen met oplossingen."

 

Lerende organisatie

Op de uitkomsten is LIMOR uiteraard trots. Maar passend bij een lerende organisatie willen we niet alleen meten, maar leren van de uitkomst en stappen zetten om de begeleiding (verder) te verbeteren. Hiervoor worden binnen de organisatie ontwikkelsessies georganiseerd, waarin zowel medewerkers als cliënten aan de slag gaan met de uitkomsten en het maken van verbeterplannen.

 


 

Delen: 

Een jaar na de start laat Housing First Jongeren veelbelovende resultaten zien! Dit blijkt uit het cliënt-ervaringonderzoek dat LIMOR en het Leger des Heils in mei uit liet voeren. Onder de groep jongeren die een Housing First traject volgen, is de tevredenheid hoog en ervaren zij Housing First als zeer positief en werkzaam. Om voor nog meer jongeren het verschil te maken, breidt LIMOR in 2019 uit met minstens 10 extra deelnemers. Daarnaast worden nieuwe mogelijkheden voor uitbreiding onderzocht.

 

HF Jongeren scoort een 9.6

Deelnemers beoordelen Housing First Jongeren met een 9,6. 100% van de respondenten uit het ervaringsonderzoek geeft aan dat Housing First Jongeren hen verder helpt en dat ze het zouden aanbevelen bij anderen. Daarnaast is gekeken naar de aandacht die een begeleider heeft voor de basisbehoeften autonomie, competenties en verbondenheid. Autonomie, ofwel eigen keuze en regie, scoort 100%. Ook de aandacht voor competenties, de manier waarop de jongeren uitgedaagd en positief bekrachtigd worden zodat ze talenten kunnen benutten, scoort 100%.

Verbondenheid, de mate waarin een jongere zich aangesloten voelt bij anderen, scoort 60%. Jongeren staan vaak alleen, het contact met familie is gecompliceerd of afwezig. En het gros van hun (tijdelijke) netwerk bestaat uit andere jongeren uit de zorg en hulpverleners.

 

Jongeren praten mee

Housing First Jongeren heeft medezeggenschap van de jongeren hoog in het vaandel staan. Zij worden daarom binnen de organisatie betrokken bij de ontwikkelsessies; bijeenkomsten waarin gekeken wordt naar ontwikkel- en verbeterpunten voor de begeleiding. Tijdens zo’n sessie hebben twee deelnemers hun kijk op Housing First Jongeren gedeeld. Met name de vrijheid en ruimte wordt positief beoordeeld, maar ook de daadkracht. “Voor het eerst was alles snel geregeld. Werd het niet alleen gezegd maar ook gedaan.”    

 

Oprechte waardering

Beide deelnemers spreken uit wat Housing First Jongeren hen heeft gebracht:

 

“Housing First Jongeren moet vooral doorgaan met jongeren een toekomst geven! Ik zeg je eerlijk, veel van ons denken dat we nooit ergens zullen komen of in de goot eindigen. Als Housing First Jongeren er voor mij niet was geweest, had ik zeker vastgezeten. Housing First Jongeren heeft mij een andere kant laten zien. Wat ik ook vertel, ze nemen mij serieus.”

“Ik vind dat er echt geen verbeterpunten zijn voor Housing First Jongeren en dat is een eerlijk antwoord. Het is nog nooit zo goed met mij gegaan als nu. Niemand heeft dit voor elkaar gekregen met mij. Jullie wel. Ik ben jullie dankbaar.”

Wat is Housing First Jongeren?

LIMOR biedt al langer en op verschillende plekken in Nederland Housing First aan dakloze volwassenen. Mensen met een intensieve hulpvraag krijgen ondersteuning waarbij we beginnen met huisvesting. Omdat het aantal dakloze jongeren in de grote steden van Nederland toeneemt en er eveneens sprake was van een groep die geen aansluiting vindt bij het bestaande hulpverleningsaanbod, zijn we in Den Haag gestart met Housing First Jongeren. We combineren de werkzame elementen van Housing First met een jeugdspecifieke benadering. Zo kunnen we effectieve ondersteuning bieden aan mensen in een kwetsbare levensfase.

Housing First Jongeren Den Haag is een samenwerking tussen LIMOR, Leger des Heils, Care-Express, Expex, SZW Den Haag en Vestia.

 

Contact

Wilt u meer weten over Housing First of Housing First Jongeren? Neem dan gerust contact met Melanie Schmit, kwartiermaker Housing First bij LIMOR. Dat kan per e-mail: m.schmit@limor.nl of telefonisch: 085 4856000

 

Delen: 

LIMOR als specialist hoarding

LIMOR timmert verder aan de weg als hoarding specialist! Kort geleden stond dit artikel in een zorgkrant in Friesland over de succesvolle aanpak van LIMOR bij deze complexe problematiek.


Wat is hoarding?

Over obsessieve verzamelstoornis, ook wel hoarding genoemd, is doorgaans nog weinig bekend bij mensen die (in)direct betrokken zijn bij personen met deze aandoening. De eerste indruk die je bij een persoon met hoarding achterlaat is cruciaal voor het vervolg van de begeleiding. LIMOR is gespecialiseerd in het opbouwen van een vertrouwensrelatie met cliënten, waardoor onze begeleiders hen goed kunnen ondersteunen. We kijken samen met de cliënt wat er nodig is om letterlijk en figuurlijk weer een uitweg te vinden.

Het succes: de situationele ketenaanpak

Bij het begeleiden van mensen met hoarding werkt LIMOR nauw samen met ketenpartners zoals de GGD, gemeente of woningbouwvereniging. We maken gebruik van elkaars expertise om de cliënt in elk opzicht de juiste zorg en begeleiding te kunnen bieden.

Situationeel begeleiden: weten wát wanneer nodig is

De basis van onze begeleidingsmethodiek ‘situationeel begeleiden’ is gestoeld op de motivatie en competenties van de cliënt. Centraal staat: wat wil en kan iemand? Samen met de cliënt en ketenpartners maken we een plan van aanpak waarin de veiligheid van de cliënt centraal staat. Ook hier blijkt de vertrouwensrelatie essentieel voor succes.

De ‘R’ in LIMOR staat voor ‘rehabilitatie’. Daadwerkelijk rehabiliteren gaat over stimuleren, motiveren en vertrouwen. We zetten ons maximaal in voor cliënten en zorgen dat we weten wat er speelt, zodat we begrijpen wat in welke situatie gedaan kan worden. Als we hiervoor soms hand-en-spandiensten moeten verrichten om een ingang te krijgen bij en in contact te blijven met de cliënt, dan doen we dat. Vanaf de start van het traject kijken we wiens expertise waarvoor kan worden ingezet en welke ketenpartner waarvoor verantwoordelijk is. Zo krijgt de cliënt in elk opzicht de juiste zorg en begeleiding. Voor het verantwoord opruimen en/of ontruimen en reinigen van de woning wordt gespecialiseerde hulp ingeschakeld.

Meer weten? Neem contact op!

Wilt u meer weten over bovengenoemde of wilt u eens praten met iemand van LIMOR? Neem dan gerust contact met ons op via 085-4856000 of mail naar: aanmeldenfriesland@limor.nl

Delen: 

Pagina's