Algemeen

Nieuwsbericht wordt weergegeven op alle pagina's (Nieuws, homepage & regio)

Cliënten geven LIMOR gemiddeld maar liefst een 8.5 voor de begeleiding die zij ontvangen. Dit blijkt uit het cliënt-ervaringonderzoek dat LIMOR in mei 2019 uit liet voeren onder al haar cliënten. Met een responspercentage van 47% geeft het onderzoek een goed beeld van de ervaring van cliënten. Bijna alle respondenten (92%) geven aan dat zij, dankzij de hulp van LIMOR, verder geholpen worden in hun herstelproces. 

 

Onderzoek naar duurzaam herstel

Dit jaar is niet alleen de cliënttevredenheid gemeten, maar is er onderzoek gedaan naar de ervaring van cliënten met de begeleiding van LIMOR en in hoeverre de begeleiding leidt tot duurzaam herstel. Deze nieuwe onderzoeksmethode heeft LIMOR uitgevoerd in samenwerking met de Menselijke Maat. In het onderzoek staan drie psychologische basisbehoeften centraal, die nodig zijn om tot herstel te komen: autonomie, competentie en verbondenheid.

 

Gewenst resultaat

De hoge scores op de basisbehoeften ‘autonomie’ (87%) en ‘competentie’ (82%) geven aan dat de begeleidingsmethodiek van LIMOR het gewenste resultaat geeft. De meerderheid van de cliënten (82%) geeft aan dat begeleiders oog hebben voor het maximaal benutten van hun talenten en ontwikkelen van competenties, die nodig zijn voor herstel. De basisbehoefte ‘verbondenheid’ scoort  54%. Door allerlei oorzaken hebben cliënten vaak een beperkt of beschadigd netwerk. Hier zal in de begeleiding meer aandacht voor komen.  

 

Stappen richting herstel

Enkele uitspraken van cliënten over de begeleiding bij LIMOR:

"Je wordt bij LIMOR echt gestimuleerd om naar jezelf te kijken, en je te ontwikkelen en verbeteren."
 

“Ik voel mij gewaardeerd als mens. Er wordt naar mij geluisterd en samen zoeken we naar oplossingen voor eventuele problemen. Zodra blijkt dat iets mij niet zelfstandig lukt, neemt de begeleider het over en probeert het op te lossen.”
 

"LIMOR heeft mij erg goed geholpen met alles. Verhuizen, financiën, verslaving... Ik kan alles bij ze kwijt, ze denken mee en komen met oplossingen."

 

Lerende organisatie

Op de uitkomsten is LIMOR uiteraard trots. Maar passend bij een lerende organisatie willen we niet alleen meten, maar leren van de uitkomst en stappen zetten om de begeleiding (verder) te verbeteren. Hiervoor worden binnen de organisatie ontwikkelsessies georganiseerd, waarin zowel medewerkers als cliënten aan de slag gaan met de uitkomsten en het maken van verbeterplannen.

 


 

Delen: 

Een jaar na de start laat Housing First Jongeren veelbelovende resultaten zien! Dit blijkt uit het cliënt-ervaringonderzoek dat LIMOR en het Leger des Heils in mei uit liet voeren. Onder de groep jongeren die een Housing First traject volgen, is de tevredenheid hoog en ervaren zij Housing First als zeer positief en werkzaam. Om voor nog meer jongeren het verschil te maken, breidt LIMOR in 2019 uit met minstens 10 extra deelnemers. Daarnaast worden nieuwe mogelijkheden voor uitbreiding onderzocht.

 

HF Jongeren scoort een 9.6

Deelnemers beoordelen Housing First Jongeren met een 9,6. 100% van de respondenten uit het ervaringsonderzoek geeft aan dat Housing First Jongeren hen verder helpt en dat ze het zouden aanbevelen bij anderen. Daarnaast is gekeken naar de aandacht die een begeleider heeft voor de basisbehoeften autonomie, competenties en verbondenheid. Autonomie, ofwel eigen keuze en regie, scoort 100%. Ook de aandacht voor competenties, de manier waarop de jongeren uitgedaagd en positief bekrachtigd worden zodat ze talenten kunnen benutten, scoort 100%.

Verbondenheid, de mate waarin een jongere zich aangesloten voelt bij anderen, scoort 60%. Jongeren staan vaak alleen, het contact met familie is gecompliceerd of afwezig. En het gros van hun (tijdelijke) netwerk bestaat uit andere jongeren uit de zorg en hulpverleners.

 

Jongeren praten mee

Housing First Jongeren heeft medezeggenschap van de jongeren hoog in het vaandel staan. Zij worden daarom binnen de organisatie betrokken bij de ontwikkelsessies; bijeenkomsten waarin gekeken wordt naar ontwikkel- en verbeterpunten voor de begeleiding. Tijdens zo’n sessie hebben twee deelnemers hun kijk op Housing First Jongeren gedeeld. Met name de vrijheid en ruimte wordt positief beoordeeld, maar ook de daadkracht. “Voor het eerst was alles snel geregeld. Werd het niet alleen gezegd maar ook gedaan.”    

 

Oprechte waardering

Beide deelnemers spreken uit wat Housing First Jongeren hen heeft gebracht:

 

“Housing First Jongeren moet vooral doorgaan met jongeren een toekomst geven! Ik zeg je eerlijk, veel van ons denken dat we nooit ergens zullen komen of in de goot eindigen. Als Housing First Jongeren er voor mij niet was geweest, had ik zeker vastgezeten. Housing First Jongeren heeft mij een andere kant laten zien. Wat ik ook vertel, ze nemen mij serieus.”

“Ik vind dat er echt geen verbeterpunten zijn voor Housing First Jongeren en dat is een eerlijk antwoord. Het is nog nooit zo goed met mij gegaan als nu. Niemand heeft dit voor elkaar gekregen met mij. Jullie wel. Ik ben jullie dankbaar.”

Wat is Housing First Jongeren?

LIMOR biedt al langer en op verschillende plekken in Nederland Housing First aan dakloze volwassenen. Mensen met een intensieve hulpvraag krijgen ondersteuning waarbij we beginnen met huisvesting. Omdat het aantal dakloze jongeren in de grote steden van Nederland toeneemt en er eveneens sprake was van een groep die geen aansluiting vindt bij het bestaande hulpverleningsaanbod, zijn we in Den Haag gestart met Housing First Jongeren. We combineren de werkzame elementen van Housing First met een jeugdspecifieke benadering. Zo kunnen we effectieve ondersteuning bieden aan mensen in een kwetsbare levensfase.

Housing First Jongeren Den Haag is een samenwerking tussen LIMOR, Leger des Heils, Care-Express, Expex, SZW Den Haag en Vestia.

 

Contact

Wilt u meer weten over Housing First of Housing First Jongeren? Neem dan gerust contact met Melanie Schmit, kwartiermaker Housing First bij LIMOR. Dat kan per e-mail: m.schmit@limor.nl of telefonisch: 085 4856000

 

Delen: 

LIMOR als specialist hoarding

LIMOR timmert verder aan de weg als hoarding specialist! Kort geleden stond dit artikel in een zorgkrant in Friesland over de succesvolle aanpak van LIMOR bij deze complexe problematiek.


Wat is hoarding?

Over obsessieve verzamelstoornis, ook wel hoarding genoemd, is doorgaans nog weinig bekend bij mensen die (in)direct betrokken zijn bij personen met deze aandoening. De eerste indruk die je bij een persoon met hoarding achterlaat is cruciaal voor het vervolg van de begeleiding. LIMOR is gespecialiseerd in het opbouwen van een vertrouwensrelatie met cliënten, waardoor onze begeleiders hen goed kunnen ondersteunen. We kijken samen met de cliënt wat er nodig is om letterlijk en figuurlijk weer een uitweg te vinden.

Het succes: de situationele ketenaanpak

Bij het begeleiden van mensen met hoarding werkt LIMOR nauw samen met ketenpartners zoals de GGD, gemeente of woningbouwvereniging. We maken gebruik van elkaars expertise om de cliënt in elk opzicht de juiste zorg en begeleiding te kunnen bieden.

Situationeel begeleiden: weten wát wanneer nodig is

De basis van onze begeleidingsmethodiek ‘situationeel begeleiden’ is gestoeld op de motivatie en competenties van de cliënt. Centraal staat: wat wil en kan iemand? Samen met de cliënt en ketenpartners maken we een plan van aanpak waarin de veiligheid van de cliënt centraal staat. Ook hier blijkt de vertrouwensrelatie essentieel voor succes.

De ‘R’ in LIMOR staat voor ‘rehabilitatie’. Daadwerkelijk rehabiliteren gaat over stimuleren, motiveren en vertrouwen. We zetten ons maximaal in voor cliënten en zorgen dat we weten wat er speelt, zodat we begrijpen wat in welke situatie gedaan kan worden. Als we hiervoor soms hand-en-spandiensten moeten verrichten om een ingang te krijgen bij en in contact te blijven met de cliënt, dan doen we dat. Vanaf de start van het traject kijken we wiens expertise waarvoor kan worden ingezet en welke ketenpartner waarvoor verantwoordelijk is. Zo krijgt de cliënt in elk opzicht de juiste zorg en begeleiding. Voor het verantwoord opruimen en/of ontruimen en reinigen van de woning wordt gespecialiseerde hulp ingeschakeld.

Meer weten? Neem contact op!

Wilt u meer weten over bovengenoemde of wilt u eens praten met iemand van LIMOR? Neem dan gerust contact met ons op via 085-4856000 of mail naar: aanmeldenfriesland@limor.nl

Delen: 

Ons jaarbericht 2018 is uit! 

Bezoek de website noodsprongen.limor.nl voor een verzameling van verhalen, filmpjes en podcasts die illustreren waar LIMOR mee bezig is. En: hoe cliënten die vaak diep in de ellende zitten, vertellen hoe ze met passende hulp weer iets van hun leven maken. De vaak schokkende situaties zie je terug in het ‘heftige’ ontwerp van de site.

2018 was een goed jaar

Het thema is dus Noodsprongen. Gaat het dan niet goed met LIMOR? Integendeel. Financieel hielden we het ook in 2018 netjes op de rit. En meer dan ooit staan we voor onze missie om sociale inclusie te bieden voor bijzondere doelgroepen met complexe problematiek. Mensen, vaak met een verleden waar je niet jaloers op hoeft te zijn, die niet in het reguliere zorgplaatje passen en daarom tussen wal en schip zijn geraakt. Wij zijn hun laatste strohalm en LIMOR helpt hen weer op weg.

Daarom ‘Noodsprongen’

‘Noodsprongen’ is de metafoor voor onze noodzakelijke creativiteit en wendbaarheid, om zorg en ondersteuning te kunnen bieden zoals je dit niet in de boeken vindt en wel hard nodig is. (We werken niet altijd volgens de regels maar altijd binnen de regels.) Daarnaast staat ‘Noodsprongen’ voor de acties van cliënten die hen in complexe situaties deed belanden. Vaak omdat ze uit nood moesten kiezen tussen twee kwaden. Op de website ‘Noodsprongen’ kun je lezen en beluisteren hoe wij soms creatieve noodsprongen maken voor passende ondersteuning, zodat cliënten in nood weer sprongen kunnen maken naar een normaal bestaan.

We wensen je veel kijk-, lees- en luisterplezier toe.  Heb je vragen over LIMOR naar aanleiding van dit jaarbericht? Neem contact met ons op via info@limor.nl.

Delen: 

Les Invisibles: fictie of realiteit?

Op aanreiken van Stichting Zwerfjongeren Nederland is LIMOR in gesprek gegaan met het NRC naar aanleiding van de persvertoning van de film Les Invisibles. Samen met de NRC-recensent hebben Melanie Schmit (Manager Housing First LIMOR), Peter Hoogendijk (Begeleider Leger des Heils) en Su en Khadija (twee jonge vrouwen die deelnemen aan het Housing First Jongeren project van LIMOR) naar de film over een dagopvang voor vrouwen in Frankrijk gekeken.
 

Minder opvang, meer wonen

Melanie Schmit vertelt: “We zouden ons niet blind moeten staren op opvang. In noodgevallen moet dit er kortdurend zijn, maar waar we ons echt op zouden moeten concentreren is het verwezenlijken van het recht op een (t)huis voor een ieder. Ofwel; mensen die dakloos zijn geraakt zo snel mogelijk weer voorzien van huisvesting en nog beter; voorkomen dat mensen hun woning verliezen. Daarom maakt LIMOR zich hard voor minder opvang, meer wonen.”

LIMOR vindt, net als Stichting Zwerfjongeren Nederland, dat niemand in de opvang hoort, zeker jongeren niet. “Een woning is daarin de eerste stap, dan ben je opeens geen ‘dakloze’ of ‘zwerfjongere’ meer, maar een ‘huurder’ en ‘buurman of -vrouw” aldus Marleen van der Kolk (programmamaker Stichting Zwerfjongeren Nederland). Samen pleiten we voor ‘de basis op orde brengen’. Iedereen heeft recht op een thuis waar je tot rust kunt komen en veilig kunt zijn.
 

“Het had wel wat rauwer gemogen”

Lees hier ook wat Su en Khadija, deelnemers van het Housing First jongeren project van LIMOR, over de film te zeggen hebben.

Delen: 

Externe audits

In april 2019 heeft de hercertificering bij LIMOR opnieuw plaatsgevonden. Twee externe auditoren hebben door middel van het voeren van gesprekken met verschillende medewerkers geconcludeerd dat LIMOR wederom voldoet aan de HKZ-normen (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector). Dit betekent dat LIMOR opnieuw HKZ-gecertificeerd is tot en met 2022!


Helder kwaliteitsbeleid

LIMOR is voortdurend bezig met zowel het verbeteren van de begeleiding aan haar cliënten als het zo doelmatig mogelijk inrichten van de organisatie. Een helder kwaliteitsbeleid is het uitgangspunt, waarvoor diverse instrumenten worden ingezet, waaronder de HKZ certificering.
HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de cliënt centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Delen: 

LIMOR kent geen grenzen in haar missie om Housing First aan de man te brengen! In deze video is Melanie Schmit, manager Housing First bij LIMOR, aan het woord. Zij spreekt op uitnodiging van het Europees Fonds voor de Meest Behoeftigen (EFMB) in Brussel.

 

 

Delen: 

Samen met nog vijf andere zorgorganisaties tekent LIMOR in januari 2019 een intentieverklaring, waarmee zij zich inzet voor het creëren van meer werkervaringsplekken in Zwolle. Deze pilot wordt gestart met kandidaten die zich in een uitkeringssituatie bevinden en graag willen werken binnen de sector Zorg en Welzijn. 


Moeilijk toegang tot arbeidsmarkt

Gebleken is dat mensen in een uitkeringssituatie vaak moeilijker toegang hebben tot de arbeidsmarkt, terwijl er in de sector Zorg en Welzijn dringend behoefte is aan goed geschoold personeel. De werkervaringsplek (WEP) moet uitkomst bieden. 

Breed aanbod
Om een breed aanbod mogelijk te maken, slaan werkgevers in de zorg en het Werkgeversservicepunt (WSP) Regio Zwolle de handen ineen. Zij bespreken regelmatig vraag en aanbod en bekijken welke mogelijkheden er zijn bij de deelnemende partijen*. 

Na een periode waarin de kandidaten werkervaring hebben opgedaan, ontvangen zij een getuigschrift. Daarnaast krijgen zij ook de mogelijkheid om (interne) trainingen te volgen.

*Deelnemende partijen: Humanitas DMH, RIBW, Tactus, Leger des Heils en LIMOR.
 

Delen: 

Het plaatsen van daklozen in huurhuizen leidt meestal tot stabiele huisvesting. Dit blijkt uit een landelijk evaluatieonderzoek naar de Housing First methode, uitgevoerd door *Impuls. Cliënten en begeleiders van o.a. LIMOR maakten deel uit van dit onderzoek en zijn anderhalf jaar gevolgd en geïnterviewd.

 

Groot verschil in aanpak begeleiding

Gedurende het onderzoek blijkt dat onze cliënten de Housing First aanpak een groot verschil vinden vergeleken met eerder ontvangen begeleiding. Zij zijn veel positiever over Housing First en vinden dat begeleiders die volgens deze methode werken ‘betrokken en positief zijn’, ‘vanuit het hart werken’ en ‘net iets meer doen’. Ook ervaren cliënten meer vrijheid en minder sturing. Zij benoemen het krijgen van een eigen woning en het op eigen wijze kunnen werken aan herstel, als werkzame elementen van Housing First. (Meer lezen over de uitkomsten van het onderzoek? Kijk onderaan dit nieuwsbericht)

 

Leidend in beëindigen dakloosheid

De uitkomsten van dit onderzoek sterkt LIMOR in de overtuiging dat de Housing First aanpak effectief is. LIMOR werkt al een aantal jaren volgens deze methode en heeft de ambitie om Housing First door te ontwikkelen in zoveel mogelijk plaatsen in Nederland. Zodat Housing First dé leidende aanpak wordt om dakloosheid te beëindigen!

 

Housing First LIMOR: flexibel en fantasierijk

De ondersteuning van LIMOR is aanpasbaar, flexibel en fantasierijk. De intensiteit kan stijgen en dalen op basis van de individuele behoefte, zodat we kunnen reageren wanneer iemand meer of minder hulp nodig heeft op een dagelijkse basis. Het Housing First team is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. De ondersteuning hoeft niet permanent te zijn. Behoeften veranderen na verloop van tijd . Een cruciaal element van Housing First is dan ook dat wij zo lang als nodig én zoveel als nodig ondersteuning bieden.

 

Meer weten?

Heeft u behoefte aan een bezoek van een van onze Housing First experts? Neem dan contact op met Melanie Schmit (mschmit@limor.nl). U kunt op onze website ook meer lezen over Housing First  [regio Zuid-Holland of in onze noordelijke regio's].


*Impuls – onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc, heeft onderzoek gedaan naar de werkzaamheid, kosten en baten van Housing First. Het onderzoek had een looptijd van 18 maanden. In december 2018 zijn de resultaten gedeeld van het stimuleringsprogramma van Housing First. Lees hierover meer via deze link.

 

Delen: 
Plus

Benieuwd of er tussen jou en LIMOR een 'match' is en wil je graag meer weten over werken bij onze organisatie? Kom dan speeddaten tijdens de Week van Zorg en Welzijn op 14 maart!  


Wat houdt een speeddate in?

Een speeddate is een korte kennismaking, met als doel om te kijken of er een ‘match’ is tussen jou en LIMOR. Zo ja, dan bewaren we jouw gegevens en nodigen we je uit voor een sollicitatiegesprek zodra we een passende vacature hebben. Voor ons handig om op deze manier geschikte collega’s te vinden en het geeft jou de kans om je te oriënteren op het werken bij LIMOR. Een win-win situatie wat ons betreft!

Dus ben jij al werkzaam in de welzijn en overweeg je een switch naar een andere organisatie? Of ben je studerend in je laatste jaar en oriënteer jij je op een baan na je studie? Ben je Bevlogen, Integer, Ondernemend en Samenwerkend ingesteld? Dan ben je BIOS en zou je wel eens heel goed bij onze organisatie kunnen passen.

 

Speeddate vacatures

Om welke vacatures gaat het? We zijn regelmatig op zoek naar Trajectondersteuners in de ambulante begeleiding en voor Housing First in Friesland en Groningen.
Als trajectondersteuner draag je actief bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van je cliënten. Je werkzaamheden stem je af in samenspraak met de cliënt en in samenwerking met de trajectregisseur van LIMOR en andere betrokken disciplines. We zoeken collega’s die graag vorm en inhoud willen geven aan de verdere implementatie van deze functie in het primaire proces.

 

Aanmelden voor een speeddate

De speeddates vinden plaats op donderdag 14 maart tussen 15.00 en 17.00 uur.

Locatie: De Kei 5, 8918 AR  in Leeuwarden.

Aanmelden kan voor 3 maart via: sollicitaties@limor.nl, o.v.v. “speeddaten”. Stuur je bij jouw aanmelding direct ook je cv mee? Dan bereiden wij ons alvast goed voor.
Het exacte tijdstip waarop je speeddate plaatsvindt, laten we je enkele dagen van tevoren weten.

We hopen je te ontmoeten op 14 maart!

Delen: 

Pagina's